Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov odberateľov

1.I.C.A. Slovensko, s.r.o., IČO: 36261084, so sídlom Záhradná 7 , Sereď , PSČ 926 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 14901/T zo dňa 07.05.2004 , („Prevádzkovateľ“), spracúva osobné údaje odberateľov, ktorí sú fyzickými osobami („dotknutá osoba“). Dotknuté osoby môžu v otázkach spracúvania svojich osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese udaje@icaslovensko.sk.

2.Prevádzkovateľ bude spracúvať identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb a ďalej údaje získané Prevádzkovateľom pri predaji uzatvorenom  s dotknutou osobou.

3.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:

3.1. plnenia zmluvy či zmlúv uzatvorených s dotknutou osobou, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („GDPR“);

3.2. dodržania právnej povinnosti Prevádzkovateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Prevádzkovateľa uchovávať účtovné a daňové doklady);

3.3. určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

3.4. priameho marketingu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

4. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania. S ohľadom na vyššie uvedené:

4.1. na účel podľa čl. 3.1 vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy. Tým nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracúvať (v nevyhnutnom rozsahu) na účel podľa článku 3.2, 3.3 alebo 3.4 vyššie;

4.2. na účel podľa čl. 3.2 vyššie budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Prevádzkovateľa;

4.3. na účel podľa čl. 3.3 vyššie budú osobné údaje spracúvané do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracúvania osobných údajov na účel podľa čl. 3.3 vyššie pred skončením takéhoto konania;

4.4. na účely priameho marketingu podľa čl. 3.4 vyššie budú osobné údaje spracúvané do doby, než dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním.

5. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracúvania podľa čl. 4 vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracúvania, anonymizované či zlikvidované (skartovaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby).

6. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príslušným orgánom verejnej moci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že Prevádzkovateľ v súlade so zmluvou postúpi objednávku dotknutej osoby inému sprostredkovateľovi (napr. prepravcovi tovaru), odovzdá takému sprostredkovateľovi tiež osobné údaje dotknutej osoby uvedené v objednávke. Vyššie uvedení príjemcovia (prepravné spoločnosti) spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako samostatní prevádzkovatelia. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje svojim sprostredkovateľom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov Prevádzkovateľa je uvedený na adrese www.icaslovensko.sk. Dotknutá osoba berie na vedomie, že zoznam sprostredkovateľov Prevádzkovateľa sa môže v čase meniť a dopĺňať. Osobné údaje môžu byť ďalej zdieľané v rámci spoločnosti Prevádzkovateľa , príjemcami údajov sú aj zamestnanci Prevádzkovateľa

7. V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby nové práva, vrátane práva na informácie, práva požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), poprípade obmedzenie spracúvania (za podmienok čl. 18 GDPR). Dotknutá osoba má ďalej právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (za podmienok čl. 21 GDPR) a právo na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

8. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť dotknutej osoby vyhodnotená ako oprávnená, Prevádzkovateľ prijme opatrenia na odstránenie závadného stavu. Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale Prevádzkovateľ tieto údaje potrebuje k uzavretiu a plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou.

9. K spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb dochádza výlučne v rámci EÚ. Nedochádza k prenosom do tretej krajiny.

10. Pri tomto spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu, ani automatizovaného rozhodovaniu s právnym účinkom pre práva dotknutých osôb.